Salon van Weleer Actueel Archief Video's Games Contact

Stichting Gullie © 2023 alle rechten voorbehouden. Voor de wettelijke privacy statement, klik hier Algemene voorwaarden, klik hier

RESERVERINGEN

Voor reserveringen bel naar: 06-45355966.  

Of bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636

BEZOEKADRES

Oudegracht 290 OND (werfkelder)

3511 NX Utrecht

Whatsapp: 06-54947103

E-MAIL ADRESSEN

info@salonvanweleer.nl

info@gullie.info

info@real-live-games.nl

 Stichting Gullie doet al het mogelijke om een plezierige, veilige en onvergetelijke activiteit, spel, cursus, training, workshop of teambuilding te bezorgen. Houd er rekening mee dat boekingen worden geaccepteerd onder de conditie dat u geheel op eigen risico aan de activiteit (etc.) deelneemt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zaken waarover wij geen controle hebben. Stichting Gullie is daarom niet aansprakelijk voor ziekte, verlies of schade aan personen en/of eigendommen die het gevolg zijn van handelingen of nalatigheid van deelnemers of ten gevolge van enige gebeurtenis waarover wij geen zeggenschap hebben. Stichting Gullie is niet aansprakelijk voor natuurverschijnselen, brand, rellen, terroristische aanslagen, stakingen, diefstal, zakkenrollen, epidemieën, gevaren, incidenten met wild en andere handelingen of incidenten die liggen buiten ons vermogen tot het beheersen ervan.


Algemene voorwaarden voor bezoekers van de werfkelder

1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen stichting Gullie en een bezoeker van stichting Gullie. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met stichting Gullie sluit ter zake van het bijwonen van een door stichting Gullie, dan wel door een derde in de Werfkelder van stichting Gullie (hierna: 'de Werfkelder', waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan de Werfkelder grenzende openbare weg waartoe stichting Gullie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door stichting Gullie, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor eenieder die enig evenement in de Werfkelder bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met stichting Gullie heeft gesloten.

2. Stichting Gullie zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in de Werfkelder naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Stichting Gullie zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Stichting Gullie zal tevens trachten de evenementen in de Werfkelder ongestoord te laten plaatsvinden. Stichting Gullie spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

3. Stichting Gullie verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met de directie van stichting Gullie. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt stichting Gullie hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

4. Alle door stichting Gullie, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Stichting Gullie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door stichting Gullie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

5. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van stichting Gullie te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Werfkelder, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) de Werfkelder heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

6. De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan stichting Gullie heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan stichting Gullie om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

7. Verbod doorverkoop e.d. De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

8. De Bezoeker is jegens stichting Gullie gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van stichting Gullie.

9. De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens stichting Gullie voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

10. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan stichting Gullie verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van stichting Gullie om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

11. Gedurende zijn/haar verblijf in de Werfkelder dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van stichting Gullie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van stichting Gullie de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot de Werfkelder worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

12. Het is de Bezoeker onder meer verboden: a. aan derden in de Werfkelder goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. (huis-)dieren de Werfkelder in te brengen; c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de Werfkelder mee te brengen; d. naar het oordeel van een functionaris van stichting Gullie gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de Werfkelder in te brengen c.q. met zich mee te voeren; e. Drugs in de Werfkelder mee te nemen en/of te gebruiken.

13. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van stichting Gullie inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Werfkelder worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

14. Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van stichting Gullie, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in de Werfkelder bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van stichting Gullie te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de Werfkelder buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van stichting Gullie zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Werfkelder in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Werfkelder worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

15. Stichting Gullie behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

16. Binnen stichting Gullie gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van de Werfkelder is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Werfkelder te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

17. Het verblijf van de Bezoeker in de Werfkelder is voor zijn/haar eigen rekening en risico. Stichting Gullie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van stichting Gullie en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen stichting Gullie verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van stichting Gullie wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door stichting Gullie ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de Werfkelder en

de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van stichting Gullie gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen stichting Gullie en de Bezoeker betrekking heeft; d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

18. Stichting Gullie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van stichting Gullie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van stichting Gullie onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van stichting Gullie c.q. in de Werfkelder, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

19. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen stichting Gullie en de Bezoeker dienen de directie van stichting Gullie binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door stichting Gullie niet in behandeling genomen.

20. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van stichting Gullie: a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum; b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen stichting Gullie en de Bezoeker betrekking heeft; c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal stichting Gullie het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen; d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Werfkelder, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht; e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de Werfkelder; f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de Werfkelder; h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan; i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling; j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van stichting Gullie die voorziening al dan niet aan te bieden; k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer; l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

21. Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door stichting Gullie worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR).

22. De bezoeker kan door stichting Gullie gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot stichting Gullie worden ontzegd/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

23. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is stichting Gullie gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan stichting Gullie, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.


24. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is stichting Gullie bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren.

25. Kom op tijd. De tijd op uw toegangskaart is de aanvangstijd van de voorstelling. Zorg dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. kaartcontrole en placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kunt u na de pauze alsnog in de zaal plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

26. Eten en drinken is niet toegestaan in de theaterzaal.

27. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren toestemming zijn verleend.

28. U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen.

29. Stichting Gullie behoudt zich het recht om bij bepaalde voorstellingen kinderen onder de 16 jaar niet toe te laten.

30. Annulering, wijziging en ontbinding van de overeenkomst. Als een reservering/boeking door de Opdrachtgever wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd: a) bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som; b) bij annulering tussen de 21e dag tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som; c) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som; d) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.

31. Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

32. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats.Algemene voorwaarden: therapiegroep, cursus, workshop of training:

1. Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief of e-mail. Hierin staat vermeld dat je staat


ingeschreven als deelnemer van het desbetreffende programma; of dat je op een wachtlijst komt; of dat je niet als deelnemer bent ingeschreven; of dat het desbetreffende programma niet doorgaat. De bevestigingsbrief of e-mail dat je als deelnemer staat ingeschreven, is je bewijs van deelname. Aan de overige bevestigingsbrieven kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Wanneer een bijeenkomst komt te vervallen door ziekte van een begeleider, trainer of docent, heb je recht op een vervangende bijeenkomst.


3. Wanneer je aan een of meerdere bijeenkomsten niet kunt deelnemen, heb je geen recht op een vervangende bijeenkomst of een restitutie bedrag voor deze bijeenkomst(en).


4. Wanneer je 3 achtereenvolgende bijeenkomsten niet aanwezig bent geweest, met of zonder afmelding (voor of achteraf), behoudt stichting Gullie zich het recht voor om je uit te sluiten van verdere deelneming aan het programma. Het resterende, openstaande bedrag zal in een keer worden gevorderd, vermeerderd met 5 % administratiekosten.


5. Wanneer het bedrag voor de therapiegroep, cursus, training of opleiding meer dan 300,00 euro bedraagt, is het mogelijk om in maximaal twee maandelijkse termijnen te betalen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je dient echter wel aan de administratie door te geven dat je in (maximaal twee) termijnen wilt gaan betalen.

6. Voor de betaling(en) ontvang je een factuur, die binnen 14 dagen betaald moet worden.


7. Bij het niet op tijd voldoen van de financiële verplichting (binnen 14 dagen) wordt een herinnering verstuurd waarin je in gebreke wordt gesteld en heb je 14 dagen om alsnog de financiële verplichting te voldoen.


8. Indien na het in gebreke stellen de betaling uitblijft, ben je in verzuim en ontvangt je een aanmaning met een termijn van 14 dagen om alsnog de financiële verplichting te voldoen.


9. Na deze periode worden er incassokosten in rekening gebracht ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.


10. Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichting die je op je hebt genomen, is stichting Gullie gerechtigd het resterende openstaande bedrag in zijn geheel te vorderen. In gebreke blijven is wanneer je niet binnen 14 dagen na de 2e herinnering het verschuldigde bedrag hebt voldaan.


11. Materiaalkosten zijn bij het bedrag voor de therapiegroep, cursus of training inbegrepen.Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: iedere webpagina, e-books, presentaties en online instrumenten rapport waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

 1. De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten. Dit is stichting Gullie;
 2. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 3. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina, de PRT-Scan en/of het rapport gebruikt;
 4. De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 5. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 6. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 7. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 8. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of met de onmogelijkheid de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te kunnen raadplegen.
 9. De uitgever mag de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 10. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord


Vragen die betrekking hebben tot de webpagina’s dienen gericht te worden tot de uitgever: stichting Gullie, Oudegracht 290 werfkelder, 3511 NX Utrecht.